Privacy Statement Onboard

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen die je ons geeft door te kiezen voor de dienstverlening van Onboard. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt of op andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van Onboard Interim B.V. | Onboard Flex B.V | Onboard Holding B.V. en Onboard B.V. (hierna: Onboard). Je dient je ervan bewust te zijn dat Onboard niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Onboard respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers, relaties en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onboard handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Onboard te gebruiken, dan wel door de websites van Onboard te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je solliciteert, informatie opvraagt, Chat, Telefoneert, SMS’t, Text messaging, onze website bezoekt, deelneemt en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening waaronder bemiddeling, opleiding, training, werving en selectie, project recruitment, interim recruitment en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Onboard of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Onboard gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Onboard en in deze Privacy Verklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, Socialmedia-adres, nationaliteit, informatie over opleidingen; Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof; Bankrekeningnummer;
VAR verklaringen; Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen; De elektronische versie van de Onboard nieuwsbrief of banenaanbod te sturen; Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Onboard en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Onboard en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
Betalingen te verwerken, facturatie en verloning;
Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
Onboard Interim B.V. | Onboard Flex B.V | Onboard Holding B.V. | Onboard B.V. Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (werknemers, zzp’ers, franchisenemers, uitzendkrachten en interimmers), waarbij in elk geval het cv en/of LinkedIn profiel zal worden verstrekt. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Onboard geeft toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van Onboard kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving en selectie managers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je gegevens uit de database verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt. Dit kan door dit kenbaar te maken aan je contactpersoon of via onderstaande contactgegevens. Onboard gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Onboard. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn. Onboard zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Statement worden genoemd, jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens
Onboard legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je foto’s, video’s verstrekt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren, verstrekken aan derden en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je deze pasfoto en/of video’s weer laten verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via WhatsApp). Deze beelden worden zo spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd.

Websites
Onboard onderhoudt een netwerk van websites met één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites:
www.top-vacatures-sales.nl
www.top-vacatures-management.nl
www.top-vacatures-recruitment.nl
www.top-vacatures-ov.nl
www.top-vacatures-procesindustrie.nl
www.top-vacatures-techniek.nl
www.top-vacatures-sales.nl
www.t-shops.nl
www.tshops.nl
www.onboard.nl
www.onboard.eu
www.getonboard.nl
www.getonboard.eu

Daarnaast maakt Onboard gebruik van koppelingen naar zoekmachines en vacaturesites met betrekking tot werving en selectie.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsites bevat links naar andere internetsites. Onboard is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
Onboard is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website. Evenmin is Onboard verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot deze websites. Onboard is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.
De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of je jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Onboard kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Onboard plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt op Onboard. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.

Doorgifte aan het buitenland
Onboard maakt o.a. gebruik van de diensten van Google (waaronder Analytics, G-Suite, Adwords). De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt Onboard gebruik van WordPress, AWS (Amazon Web Services) SuiteCRM, LinkedIn, Facebook, Instagram, Glassdoor, Tawk.to en Yathit. Onboard kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Bemiddelingsgegevens
Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot één jaar na het laatste contact met Onboard. Je krijgt zowel een half jaar na het laatste contact als één jaar na het laatste contact een bericht van ons dat we nog gegevens van jou in onze bestanden hebben. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven bij je contactpersoon of via onderstaande contactgegevens. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Onboard. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Onboard.

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) Onboard verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3)om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
(Voor)naam, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, Socialmedia-adres, functies van contactpersonen. Onboard kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Onboard entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Onboard hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Onboard heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens
adequaat worden beschermd.

Inzage, Aanpassen, Datalek en Contactgegeven
Inzage of verwijderen van persoonsgegevens.
Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kunt je contact met ons opnemen.

Vragen, opmerkingen, feedback en klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Onboard, dan kunt je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

(vermoeden) Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden.

Veranderingen
Onboard kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Statement te raadplegen. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Onboard. Deze versie is opgesteld in januari 2018.

Contactgegevens:
post@onboard.nl 020-6263808
Binnen twee weken ontvang je antwoord op al je vragen, opmerkingen, klachten en/of verzoeken.

Created with Sketch.

Social Hunting

Het delicate Social Hunting past Onboard alleen toe bij kandidaten die dit op prijs stellen en alleen als de opdrachtgever een aanbod wil doen dat ver boven het marktgemiddelde ligt.

Created with Sketch.

Toolbox: Candidate experience

Onboard werving- en selectietrajecten zijn inspirerend voor opdrachtgevers én kandidaten. Ook een afgewezen kandidaat kan een ambassadeur worden!

Created with Sketch.

Website en Social Media Respons verwerking

Kandidaten die reageren op vacatures van de uw bedrijfssite of via Social Media verdienen een hoogwaardig sollicitatietraject. Onboard consultants verwerken dagelijks deze respons in het e-recruitment / workflowsysteem van de opdrachtgever en zorgen voor rapportages, voortgangsbewaking en voor het contact met de sollicitanten.

Recente reviews

Bel Onboard Bel mij terug Chat met Onboard

Bel mij terug