Vindbaar. Gevonden. Onmisbaar.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Onboard en haar opdrachtgevers, voor zover daarvan niet rechtsgeldig is afgeweken.

Onder Onboard worden verstaan Onboard B.V., Onboard Interim B.V., Onboard Flex B.V. & Onboard Holding B.V, handelend onder de namen Onboard, Onboard B.V. en Onboard Interim B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Barentzplein 2-N.

Deze algemene voorwaarden zijn door Onboard gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 19 september 2014 onder nummer 2014/66.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 14. Zij luiden als volgt:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten
Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst
Artikel 4. Honorarium
Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
Artikel 6. Verplichtingen Onboard
Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 8. Overname medewerkers Onboard
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Ontbinding
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Intellectuele eigendom
Artikel 14. Slotbepaling

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Onboard: de opdrachtnemer die de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Onboard, niet door of vanwege een individuele medewerker.

Medewerker: de natuurlijke persoon, werkzaam bij of verbonden aan Onboard, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of gaat maken van de diensten van Onboard, dan wel degene aan wie een offerte is uitgebracht. Hieronder worden ook verstaan de vertegenwoordigers, gemachtigden of rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van deze opdrachtgever.

Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Onboard zich jegens de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden/diensten te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht, overeenkomst of vervolgopdracht (meerwerk), alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, tussen Onboard en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Onboard gesloten overeenkomst in te stemmen.
3. Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht.
4. De overeenkomst tussen Onboard en de opdrachtgever komt tot stand na de schriftelijke akkoord verklaring door de opdrachtgever, die moet worden gedaan binnen een periode van 4 weken na dagtekening van de offerte.
5. Wijzigingen op de overeenkomst of aanvullende opdrachten (meerwerk) zijn geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Onboard. Deze kunnen leiden tot aanpassing van het honorarium of de kostenvergoeding.
6. Onboard is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
7. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert de opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst

1. In de overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van de opdracht, de wijze waarop deze door Onboard wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde honorarium opgenomen.
2. Onboard is in overleg met de opdrachtgever gerechtigd om derden bij de (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht te betrekken.
3. De duur van de opdracht is deels afhankelijk van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Termijnen die in het kader van de opdracht tussen partijen worden afgesproken zijn dan ook bedoeld als richtlijn en zijn slechts dwingend, indien dit als zodanig tussen partijen is overeengekomen.
4. De overeenkomst is in financiële zin beëindigd als de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.

Artikel 4. Honorarium

1. Het door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit het aantal aan de opdracht te besteden uren. In het laatste geval zal Onboard wekelijks factureren op basis van nacalculatie. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
2. Onder het honorarium worden niet/wel verstaan de bijkomende (on)kosten en de declaraties van door Onboard ingeschakelde derden, die door Onboard in het kader van de opdracht worden gemaakt. Deze posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
3. Onboard heeft het recht om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een al dan niet wettelijke wijziging ondergaan, is Onboard gerechtigd om het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen.
5. Over alle door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde bedragen wordt, indien wettelijk verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling door de opdrachtgever van de aan Onboard verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Onboard.
2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Onboard werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
3. Als de opdrachtgever een factuur, de eindafrekening daaronder begrepen, betwist, zal dit binnen 14 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan Onboard kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Onboard moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. De buitengerechtelijk incassokosten van Onboard worden, met een minimum van € 500,-, vastgesteld op 15% van de hoofdsom. Hierover wordt rente in rekening gebracht.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Onboard daartoe aanleiding geeft, is Onboard gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Onboard te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de gevraagde zekerheid te stellen, is Onboard gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, en is al hetgeen de opdrachtgever aan Onboard verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 6. Verplichtingen Onboard

1. Onboard voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Onboard bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
3. Onboard heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Onboard aan te wijzen derde.
4. Gedurende de uitvoering van de opdracht houdt Onboard regelmatig voortgangsgesprekken met de opdrachtgever.
5. Onboard, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden de door de opdrachtgever, in het kader van de opdracht, verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en, voor zover mogelijk, geheimhouding van deze informatie te waarborgen.
6. Onboard is verplicht om alle informatie die zij van de opdrachtgever, in het kader van de opdracht, heeft ontvangen, alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt, behalve in gevallen waarin Onboard voor zichzelf optreedt in (gerechtelijke) procedures en deze informatie daarbij, naar het oordeel van Onboard, van belang is of in gevallen waarin het gaat om gegevens van door werving van Onboard verkregen personen.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en zal tijdig en op eerste verzoek van Onboard alle door Onboard benodigde informatie ter beschikking stellen, die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is aansprakelijk voor een juiste en volledige informatievoorziening.
2. Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk ten kantore van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever de medewerkers van Onboard kosteloos van een goede werkruimte en de voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten voorzien.
3. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, en de opdracht hierdoor vertraging oploopt, die leidt tot extra kosten voor Onboard, dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft Onboard het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
5. Zonder schriftelijke toestemming van Onboard is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen van Onboard, die niet zijn opgesteld met de uitdrukkelijke bedoeling om derden van deze informatie te voorzien, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
6. De opdrachtgever stelt Onboard onverwijld op de hoogte van omstandigheden die een goede uitvoering van de opdracht (dreigen te) belemmeren.

Artikel 8. Overname medewerkers Onboard

1. Als de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming gedurende de looptijd van de opdracht of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks of via bemiddeling door een derde een arbeidsovereenkomst, of op andere wijze een arbeidsrelatie, aangaat met een medewerker die werkzaam is bij of voor Onboard, of deze medewerker uitnodigt voor uitvoering van werkzaamheden voor deze opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Onboard een overnamevergoeding verschuldigd van 50.000,- euro. Voor de betaling van deze vergoeding ontvangt de opdrachtgever een factuur.
2. Onder opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever gelieerde onderneming.
3. Onder medewerker als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere derde, freelancers daaronder begrepen, die op wat voor wijze dan ook door Onboard is ingeschakeld voor het uitvoeren van de opdracht alsmede iedere kandidaat die door Onboard is voorgesteld maar niet door Onboard bij de opdrachtgever is geplaatst. De overnamevergoeding voor iedere derde of kandidaat, zoals bedoeld in dit lid, is de opdrachtgever een overnamevergoeding verschuldigd van 25.000,- euro. Voor de betaling van deze vergoeding ontvangt de opdrachtgever een factuur.

Artikel 9. Klachten

1. Onboard zal de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.
2. Klachten over de wijze waarop het Onboard de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij niet eerder kon klagen, schriftelijk aan Onboard te worden gemeld, op straffe van verval van het recht op klagen.
3. Indien de klacht tijdig en correct wordt ingediend, en indien deze naar het oordeel van Onboard terecht is, zal Onboard kosteloos het nodige verrichten teneinde alsnog naar behoren na te komen, of de opdracht geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren onder terugbetaling van de door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen naar evenredigheid of de in rekening gebrachte vergoeding aanpassen.
4. Door voldoening aan deze verplichting zal Onboard jegens de opdrachtgever volledig zijn gekweten en is zij niet tot enige verdere (schadevergoedings-) verplichting gehouden.2. Onder opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever gelieerde onderneming.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Behoudens het in artikel 9 bepaalde is Onboard niet aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever dan wel een derde mochten lijden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Onboard, noch op grond van de wet noch uit hoofde van de overeenkomst.
2. In het bijzonder is Onboard niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen en/of nalaten van enige (rechts)persoon die het bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Onboard voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 20% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Onboard nimmer aansprakelijk.
4. De opdrachtgever vrijwaart Onboard, waaronder begrepen haar vertegenwoordigers, medewerkers, adviseurs en door haar in het kader van de betreffende opdracht ingeschakelde derden, van eventuele vorderingen van de geplaatste kandidaten of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geleden door/door toedoen van die kandidaten of derden.
5. De in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Onboard en/of diens medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden.
6. De opdrachtgever is verplicht om al die (preventieve) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of beperken. Onboard heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Onboard maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
7. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk drie maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, bij Onboard te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11. Ontbinding

1. Als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Onboard -naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, niet echter dan nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Onboard gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2. Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen;
f. een van de partijen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd ka worden conform de tussen partijen gemaakte afspraken.
3. Bedragen die Onboard vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Indien de opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, brengt Onboard over de nog uit te voeren werkzaamheden 25% van het overeengekomen honorarium (inclusief B.T.W.) in rekening, onverminderd het recht van Onboard op aanvullende schadevergoeding. Onder deze schadevergoeding wordt ook gederfde winst begrepen.

Artikel 12. Overmacht

1. In geval van overmacht van Onboard zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zolang de toestand van overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Onboard onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
2. Zodra zich bij Onboard een toestand van overmacht voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever.
3. Voor zover niet reeds begrepen onder lid 2, wordt onder overmacht tevens verstaan enig tekort aan personeel, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte.
4. Zodra Onboard zich beroept op overmacht, is zij verplicht om, voor zover dit in haar vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen.
5. Als de toestand van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de toestand van overmacht langer dan 3 maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Onboard verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de toestand van overmacht, aan Onboard te betalen.
6. Onboard is tijdens de toestand van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, behoren toe aan Onboard.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten, waarin intellectuele eigendomsrechten van Onboard, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modelcontracten en andere geestesproducten in de ruimste zin van het woord, zijn vervat, openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onboard, niet toegestaan hulpmiddelen van de in dit artikel bedoelde producten aan derden over te dragen.

Artikel 14. Slotbepaling

1. De toepasselijke Algemene Voorwaarden van Onboard gelden met uitsluiting van eventueel hiermee strijdige bepalingen, opgenomen in of verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.
2. Op de overeenkomst en deze voorwaarden, en alle hieruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Nederlands recht van toepassing.
3. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
4. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van een rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Onboard is gevestigd.