Vindbaar. Gevonden. Onmisbaar.

Privacybeleid

Het is onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacybeleid laten wij je weten welke gegevens wij verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt of op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken wij aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Onboard B.V. en de entiteiten die hier bij horen (Onboard Interim B.V., Onboard Flex B.V. & Onboard Holding B.V.), gevestigd aan Barentszplein 2N, 1013 NJ te Amsterdam.

Wij zijn verantwoordelijk voor het vastleggen en van de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Graag attendeert Onboard je er bewust van te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Onboard respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers, relaties en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onboard handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door de diensten van Onboard te gebruiken, dan wel door de websites van Onboard te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met dit privacybeleid.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je solliciteert, informatie opvraagt, chat, telefoneert, SMS’t, berichten verstuurt, onze website bezoekt, deelneemt en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening waaronder bemiddeling, opleiding, training, werving en selectie, project recruitment, interim recruitment en/of personeelsmanagement, hierna: dienstverlening), vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken.

Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Onboard of op die van een derde partij.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de dienstverlening legt Onboard gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Onboard en in deze privacybeleid genoemde derden. De persoonsgegevens die wij vastleggen of kunnen verwerken zijn:

Voor bemiddeling:

 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht en geboortedatum;
 • SN nummer, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • CV, diploma’s, personele documenten en informatie over opleidingen;
 • Beschikbaarheid, verlof, bankrekeningnummer & VAR verklaringen;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Voor zakelijke relaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Werkadres;
 • Telefoonnummer, idealiter zakelijk;
 • E-mailadres, idealiter zakelijk;
 • Functie en bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsgegevens zoals BTW-nummer en betalingsgegevens;
 • Social media-adres;
 • Geslacht en geboortedatum.

Hiernaast verzamelen wij de volgende data:

 • Automatisch gegenereerde gegevens aan bijvoorbeeld de hand van jouw activiteiten op onze website, via welk medium je bij ons terecht bent gekomen en hoe je de website verlaat. Ook verzamelen wij informatie welke internetbrowser, apparaattype, resolutie en besturingssyteem je gebruikt. Hoe en waarom wij dit verzamelen wordt later in dit beleid verder toegelicht;
 • Zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onboard legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je foto’s, video’s verstrekt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren, verstrekken aan derden en het publiceren daarvan.

Op elk moment kun je deze pasfoto en/of video’s weer laten verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via WhatsApp).

Deze beelden worden zo spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd. Daarnaast maakt Onboard gebruik van koppelingen naar zoekmachines en vacaturesites met betrekking tot werving en selectie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@onboard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onboard verwerkt jouw persoonsgegevens om: • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Zakelijke relaties te onderhouden en diensten af te leveren;
 • Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. houden van interessante diensten van Onboard, haar bedrijfsonderdelen en in deze verklaring genoemde derden;
 • De digitale versie van de Onboard nieuwsbrief of banenaanbod te sturen;
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • De opdrachtovereenkomst te sluiten en betalingen, facturatie en verloning te verwerken;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Wij verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onboard maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onboard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Bemiddeling

Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot één jaar na het laatste contact met Onboard. Je krijgt zowel een half jaar na het laatste contact als één jaar na het laatste contact een bericht van ons dat we nog gegevens van jou in onze bestanden hebben.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven bij je contactpersoon of via onderstaande contactgegevens.

Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Onboard. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Onboard.

Zakelijke relaties

Onboard kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Onboard entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Onboard hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Onboard heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden: de entiteiten van Onboard en opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (werknemers, zzp’ers, franchisenemers, uitzendkrachten en interimmers), waarbij in elk geval het cv en/of LinkedIn profiel zal worden verstrekt. Verder verstrekt Onboard in alle overige gevallen uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze privacybeleid. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Toegang tot gegevens anders dan door verstrekking

Onboard geeft toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van Onboard kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving en selectie managers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc.

Je kunt te allen tijde je gegevens uit de database verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt. Dit kan door dit kenbaar te maken aan je contactpersoon of via onderstaande contactgegevens.

Onboard gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Onboard. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn. Onboard zal, behalve in de gevallen die hier in dit privacybeleid worden genoemd, jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone (ook wel: apparaat).

Cookies die via de website van Onboard worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of bestanden niet beschadigen.

Onboard maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onboard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens die hieronder vermeldt zijn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt jouw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Onboard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Aansprakelijkheid

Onze website bevat links naar andere internetsites. Onboard is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om het privacybeleid van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Onboard is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website. Evenmin is Onboard verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot deze websites.

Onboard is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Updates voor dit beleid

Onboard kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid kun je vinden op onze website. Dit beleid is voor het laatst aangepast op 29 januari 2021.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onboard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of voor eventuele overige vragen, neem dan per direct contact op per post of e-mail middels onderstaande contactgegevens.

Onboard B.V.
Barentszplein 2N
1013 NJ Amsterdam
post@onboard.nl
020-6263808