ALGEMENE VOORWAARDEN ONBOARD

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Onboard en haar opdrachtgevers, voor zover daarvan niet rechtsgeldig is afgeweken.

Onder Onboard worden verstaan Onboard B.V. en Onboard Flex B.V., handelend onder de namen Onboard, Onboard B.V. en Onboard Flex B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
Barentzplein 2-N.

Deze Algemene Voorwaarden zijn door Onboard gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 19 september 2014 onder nummer 2014/66.

Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek van de opdrachtgever gratis door Onboard toegezonden.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de hierna volgende
artikelen 1 tot en met 14. Zij luiden als volgt:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten
Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst
Artikel 4. Honorarium
Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
Artikel 6. Verplichtingen Onboard
Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 8. Overname medewerkers Onboard
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Ontbinding
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Intellectuele eigendom
Artikel 14. Slotbepaling

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Onboard: de opdrachtnemer die de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Onboard, niet door of vanwege een individuele medewerker.
Medewerker: de natuurlijke persoon, werkzaam bij of verbonden aan Onboard, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of gaat maken van de diensten van Onboard, dan wel degene aan wie een offerte is uitgebracht. Hieronder worden ook verstaan de vertegenwoordigers, gemachtigden of rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van deze opdrachtgever.
Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Onboard zich jegens de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden/diensten te verrichten.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht, overeenkomst of vervolgopdracht (meerwerk), alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, tussen Onboard en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Onboard gesloten overeenkomst in te stemmen.
3. Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht.
4. De overeenkomst tussen Onboard en de opdrachtgever komt tot stand na de schriftelijke akkoord verklaring door de opdrachtgever, die moet worden gedaan binnen een periode van 4 weken na dagtekening van de offerte.
5. Wijzigingen op de overeenkomst of aanvullende opdrachten (meerwerk) zijn geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Onboard. Deze kunnen leiden tot aanpassing van het honorarium of de kostenvergoeding.
6. Onboard is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
7. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert de opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst
1. In de overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van de opdracht, de wijze waarop deze door Onboard wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde honorarium opgenomen.
2. Onboard is in overleg met de opdrachtgever gerechtigd om derden bij de (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht te betrekken.
3. De duur van de opdracht is deels afhankelijk van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Termijnen die in het kader van de opdracht tussen partijen worden afgesproken zijn dan ook bedoeld als richtlijn en zijn slechts dwingend, indien dit als zodanig tussen partijen is overeengekomen.
4. De overeenkomst is in financiële zin beëindigd als de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.

Artikel 4. Honorarium
1. Het door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit het aantal aan de opdracht te besteden uren. In het laatste geval zal Onboard wekelijks factureren op basis van nacalculatie. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
2. Onder het honorarium worden niet/wel verstaan de bijkomende (on)kosten en de declaraties van door Onboard ingeschakelde derden, die door Onboard in het kader van de opdracht worden gemaakt. Deze posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
3. Onboard heeft het recht om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een al dan niet wettelijke wijziging ondergaan, is Onboard gerechtigd om het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen.
5. Over alle door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde bedragen wordt, indien wettelijk verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling door de opdrachtgever van de aan Onboard verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Onboard.
2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Onboard werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
3. Als de opdrachtgever een factuur, de eindafrekening daaronder begrepen, betwist, zal dit binnen 14 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan Onboard kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Onboard moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. De buitengerechtelijk  incassokosten van Onboard worden, met een minimum van € 500,-, vastgesteld op 15% van de hoofdsom. Hierover wordt rente in rekening gebracht.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Onboard daartoe aanleiding geeft, is Onboard gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Onboard te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de gevraagde zekerheid te stellen, is Onboard gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, en is al hetgeen de opdrachtgever aan Onboard verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 6. Verplichtingen Onboard
1. Onboard voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Onboard bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
3. Onboard heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Onboard aan te wijzen derde.
4. Gedurende de uitvoering van de opdracht houdt Onboard regelmatig voortgangsgesprekken met de opdrachtgever.
5. Onboard, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden de door de opdrachtgever, in het kader van de opdracht, verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en, voor zover mogelijk, geheimhouding van deze informatie te waarborgen.
6. Onboard is verplicht om alle informatie die zij van de opdrachtgever, in het kader van de opdracht, heeft ontvangen, alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt, behalve in gevallen waarin Onboard voor zichzelf optreedt in (gerechtelijke) procedures en deze informatie daarbij, naar het oordeel van Onboard, van belang is of in gevallen waarin het gaat om gegevens van door werving van Onboard verkregen personen.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en zal tijdig en op eerste verzoek van Onboard alle door Onboard benodigde informatie ter beschikking stellen, die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is aansprakelijk voor een juiste en volledige informatievoorziening.
2. Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk ten kantore van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever de medewerkers van Onboard kosteloos van een goede werkruimte en de voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten voorzien.
3. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, en de opdracht hierdoor vertraging oploopt, die leidt tot extra kosten voor Onboard, dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft Onboard het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
5. Zonder schriftelijke toestemming van Onboard is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen van Onboard, die niet zijn opgesteld met de uitdrukkelijke bedoeling om derden van deze informatie te voorzien, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
6. De opdrachtgever stelt Onboard onverwijld op de hoogte van omstandigheden die een goede uitvoering van de opdracht (dreigen te) belemmeren.

Artikel 8. Overname medewerkers Onboard
1. Als de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming gedurende de looptijd van de opdracht of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks of via bemiddeling door een derde een arbeidsovereenkomst, of op andere wijze een arbeidsrelatie, aangaat met een medewerker die werkzaam is bij of voor Onboard, of deze medewerker uitnodigt voor uitvoering van werkzaamheden voor deze opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Onboard een overnamevergoeding verschuldigd van 50.000,- euro. Voor de betaling van deze vergoeding ontvangt de opdrachtgever een factuur.
2. Onder opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever gelieerde onderneming.
3. Onder medewerker als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere derde, freelancers daaronder begrepen, die op wat voor wijze dan ook door Onboard is ingeschakeld voor het uitvoeren van de opdracht alsmede iedere kandidaat die door Onboard is voorgesteld maar niet door Onboard bij de opdrachtgever is geplaatst. De overnamevergoeding voor iedere derde of kandidaat, zoals bedoeld in dit lid, is de opdrachtgever een overnamevergoeding verschuldigd van 25.000,- euro. Voor de betaling van deze vergoeding ontvangt de opdrachtgever een factuur.

Artikel 9. Klachten
1. Onboard zal de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.
2. Klachten over de wijze waarop het Onboard de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij niet eerder kon klagen, schriftelijk aan Onboard te worden gemeld, op straffe van verval van het recht op klagen.
3. Indien de klacht tijdig en correct wordt ingediend, en indien deze naar het oordeel van Onboard terecht is, zal Onboard kosteloos het nodige verrichten teneinde alsnog naar behoren na te komen, of de opdracht geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren onder terugbetaling van de door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen naar evenredigheid of de in rekening gebrachte vergoeding aanpassen.
4. Door voldoening aan deze verplichting zal Onboard jegens de opdrachtgever volledig zijn gekweten en is zij niet tot enige verdere (schadevergoedings-) verplichting gehouden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Behoudens het in artikel 9 bepaalde is Onboard niet aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever dan wel een derde mochten lijden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Onboard, noch op grond van de wet noch uit hoofde van de overeenkomst.
2. In het bijzonder is Onboard niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen en/of nalaten van enige (rechts)persoon die het bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Onboard voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 20% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Onboard nimmer aansprakelijk.
4. De opdrachtgever vrijwaart Onboard, waaronder begrepen haar vertegenwoordigers, medewerkers, adviseurs en door haar in het kader van de betreffende opdracht ingeschakelde derden, van eventuele vorderingen van de geplaatste kandidaten of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geleden door/door toedoen van die kandidaten of derden.
5. De in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Onboard en/of diens medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden.
6. De opdrachtgever is verplicht om al die (preventieve) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of beperken. Onboard heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Onboard maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
7. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk drie maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, bij Onboard te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11. Ontbinding
1. Als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Onboard -naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, niet echter dan nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Onboard gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2. Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen;
f. een van de partijen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd ka worden conform de tussen partijen gemaakte afspraken.
3. Bedragen die Onboard vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Indien de opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, brengt Onboard over de nog uit te voeren werkzaamheden 25% van het overeengekomen honorarium (inclusief B.T.W.) in rekening, onverminderd het recht van Onboard op aanvullende schadevergoeding. Onder deze schadevergoeding wordt ook gederfde winst begrepen.

Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht van Onboard zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zolang de toestand van overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Onboard onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
2. Zodra zich bij Onboard een toestand van overmacht voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever.
3. Voor zover niet reeds begrepen onder lid 2, wordt onder overmacht tevens verstaan enig tekort aan personeel, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte.
4. Zodra Onboard zich beroept op overmacht, is zij verplicht om, voor zover dit in haar vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen.
5. Als de toestand van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de toestand van overmacht langer dan 3 maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Onboard verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de toestand van overmacht, aan Onboard te betalen.
6. Onboard is tijdens de toestand van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, behoren toe aan Onboard.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten, waarin intellectuele eigendomsrechten van Onboard, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modelcontracten en andere geestesproducten in de ruimste zin van het woord, zijn vervat, openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onboard, niet toegestaan hulpmiddelen van de in dit artikel bedoelde producten aan derden over te dragen.

Artikel 14. Slotbepaling
1. De toepasselijke Algemene Voorwaarden van Onboard gelden met uitsluiting van eventueel hiermee strijdige bepalingen, opgenomen in of verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.
2. Op de overeenkomst en deze voorwaarden, en alle hieruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Nederlands recht van toepassing.
3. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
4. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van een rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Onboard is gevestigd.

icon SuccesscanCreated with Sketch.

Successcan

In iedere offerte van Onboard worden de resultaten vastgelegd en geborgd in de successcan. We vatten onze dienstverlening in heldere SLA’s en KPI’s. U weet exact wanneer wat geleverd wordt en wanneer nieuw talent instroomt in uw organisatie.

icon SuccesscanCreated with Sketch.

Recruitment versneller

Wij halveren de doorlooptijden van uw recruitmentprocessen en verhogen de output. Technologie gecombineerd met recruiters met een academische achtergrond realiseren dit.

icon Video InterviewCreated with Sketch.

Video interviews

Het online video-interview heeft de snelheid van een telefoongesprek, gecombineerd met de impact van een persoonlijk interview. Video-interviewen biedt grote voordelen voor Onboard én onze opdrachtgevers. Wij spreken en zien meer kandidaten, besparen reiskosten en reistijd. Dankzij video-interviews leveren wij sneller, beter en goedkoper de perfecte kandidaten!

 • Zeer professionele maar vooral ook persoonlijke aanpak. Gedurende het hele sollicitatie proces was er contact. Waardoor ik goed op de hoogte werd gehouden van de stand van zaken, maar ook constant de mogelijkheid had om vragen te stellen. Ook de begeleiding bij de verschillende onderdelen was erg goed en vooral prettig. Groot compliment voor iedereen bij Onboard!

  Erik Eekhof

  Commercial Excellence Manager @Arla Foods Bangladesh

 • Ik heb een een zeer goede ervaring met de recruiters van Onboard. Mijn contact verliep voornamelijk via Birgitta Groenendijk welke goed naar je luistert, je in contact brengt met de juiste mensen en je voorziet van bruikbare tips. Daarnaast is ze een prettige gesprekspartner die geïnteresseerd is in jou als persoon en waarmee je ongedwongen een fijn gesprek kan voeren. Bij Onboard hanteren ze een persoonlijke aanpak waardoor je niet het idee krijgt het zoveelste nummer te zijn. Ze schakelen snel, mameer...ken waar wat ze beloven en vergeten je niet.

  Thomas Davits

  ASC @Apple

 • I have executed a number of campaigns with Onboard and I have alwys been thoroughly impressed by their creativity, enthusiasm and ability to get stuff done. A good number of high potentials got their start through Onboard.

  Alan Nance

  Vice President Technology @Royal Philips

 • Bij VolkerWessels heeft Onboard de Workshop Doelgroep analyse gegeven.  Een workshop vol enthousiasme en energie! Goed en professioneel. Bedankt!

  Nike Bosma

  Recruiter @VolkerWessels Telecom

 • Begin dit jaar had ik contact met Onboard en kreeg een vriendelijke dame aan de telefoon. Ik belde voor de functie van verkoopadviseur bij T-Mobile, maar al tijdens het eerste gesprek vroeg zij op een zeer professionele manier naar mijn werkverleden en ervaring en dat resulteerde tot haar advies om niet naar deze functie te solliciteren maar naar een wat hoger niveau functie. Verder spraken we erover dat ondanks de banen niet voor het oprapen liggen dat ik graag de kans zou krijgen om mijzelf te bewimeer...jzen. Zij gaf mij aan dat ze eventueel wel iets voor mij konden betekenen en nog geen week later kreeg ik 'n telefoontje dat ze eventueel een baan voor mij hadden die perfect bij mij paste. Ze had zelf het initiatief genomen om een aantal managers in de telecom branche te contacten die ondanks dat men niet meteen een werknemer zochten, zij ze adviseerde om toch eens 'n gesprek met mij aan te gaan. Dit resulteerde in de baan die ik mijzelf graag toewenste en die ik nu met veel plezier en inzet uitvoer. Dit met dank aan Onboard die met hun team een stapje verder gaat voor een ieder die echt wil . En mij persoonlijke dank voor Nienke Theuws, die er echt voor gezorgd heeft dat ik deze kans kreeg . Super bedankt Onboard, jullie zijn toppers

  Jean-Paul Schemmekes

  Manager @Interhiva B.V.

 • Onboard heeft in de Ben periode een zeer inventief en voor dat moment uiterst creatief wervingsproces opgezet. Onboard was voor Ben een partner in de juiste zin van het woord.

  Jan van der Weijden

  Directer @Cvision

 • Vorig jaar intensief samen gewerkt om voor de spoorlijn Emmen - Zwolle stewards en machinisten te werven. Het doel gehaald, 28 kandidaten geplaatst! Dit kwam door de goede samenwerking, afspraken nakomen, enthousiasme en gedrevenheid van On Board. Mijn complimenten!

  Dennis Beks

  Senior adviseur werkgeversdiensten @UWV

 • Het kennismakingsgesprek via Skype ervoer ik als erg prettig. Het gesprek was open en Ingrid vriendelijke en duidelijk. Vanaf het begin werd voor mij een hoop duidelijk, omdat de vervolgprocedure meteen werd uitgelegd. Ik ben de gehele sollicitatieperiode goed op de hoogte gehouden, ook als een uitslag bijvoorbeeld langer duurde dan verwacht. Het was een positieve ervaring.

  Menno Peters

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar @HTM

 • Na een erg fijn kennismakingsgesprek via Skype voor de functie Solutions Consultant ben ik nog enthousiaster geworden over deze vacature. De manier van werken straalt professionaliteit, efficiëntie en enthousiasme uit. Na de Skype sollicitatie heb ik een HireVue gedaan, wat ook erg makkelijk was doordat het een directe manier is om jezelf te presenteren. Al met al ervaar ik een erg positieve sollicitatie procedure, waarin alle moeite wordt gedaan dit zo fijn en makkelijk mogelijk te maken.

  Stefan Groen in ’t Woud

  FleetBoard Specialist @Mercedes-Benz Trucks

 • In 2006 had ik mijn 1e contact met Onboard. Destijds als kandidaat voor een verkoop functie bij T-Mobile. Inmiddels ruim 7 jaren verder kan ik wel zeggen dat Onboard voor zowel kandidaten als opdrachtgevers erg prettig is om mee samen te werken. Duidelijke en open communicatie naar de kandidaten en door hun frisse kijk op mensen en originele manier van werven weten ze altijd de juiste match te vinden. Onboard staat voor enthousiasme, eerlijk en duidelijke communicatie en snel schakelen.

  Marieke de Velde

  Shop Manager @T-Mobile

 • Goede samenwerking gehad met Onboard en Arriva voor het opleiden van nieuwe machinisten voor de Vechttdallijnen. Deze samenwerking was professioneel voorbereid en vakkundig opgepakt zodat de juiste mensen naar de opleiding zijn gegaan en uiteindelijk nu op de Vechtdallijnen voor Arriva de treinen rijden. Zeker een aan te bevelen organisatie en wij hopen op een goede voortzetting van onze samenwerking!

  Johan Willemen

  Managing Director @RDP Services BV

 • Onboard staat garant voor uitstekende begeleiding, zeer snelle terugkoppeling gedurende het hele proces en duidelijke en ook open communicatie naar sollicitanten toe.

  Kevin Strietman

  Project Management Officer @iSense ICT

 • Op de site van Onboard kwam ik de vacature van Shop Advisor tegen. Na een korte intake aan de telefoon heb ik vervolgens een skype interview gehad met een recruiter van Onboard. Een vernieuwende manier van solliciteren wat me goed is bevallen! Vervolgens ben ik uitgenodigd voor een gesprek in de T-Mobile shop en ben ik aangenomen. Inmiddels werk ik al weer 2 jaar via Onboard en in die tijd heb ik alleen maar goede ervaringen gehad. Het is fijn dat je ze een appje kunt sturen waarop je snel een reactimeer...e krijgt. Daarnaast word je altijd goed op de hoogte gehouden van de dingen die er spelen. Kortom, ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Onboard: leuke en enthousiaste mensen die daar werken.

  Mazhar Sahiner

  Graduate Intern @Logintech

 • Wij werken met verschillende Trein concessies samen met Patrick en Onboard, telkens leidt het resultaat tot hetgeen gewenst en zelfs meer. Wij zijn dan ook bijzonder tevreden met de dienstverlening van Onboard.

  Henk Feijen

  Regional Director @Scania Group

 • Aangezien alles via Skype gaat hoef je niet onnodig te reizen voor een gesprek van een half uur. Het totaalconcept klopt en is een voorbeeld voor andere bedrijven!

  Tim van Laerhoven

  Adwords Online Strategist @Google ETO

 • My first experience with Onboard was as a participant of the ING Internship Challenge although I did not even realise it. The program was set up in such a way that in the end the participants regarded the ING as a highly professional and attractive company to work for. It was only later that I found out the large extent in which Onboard assisted ING in achieving this. From a participant perspective it certainly helped me in finding the job I was looking for.

  Berend Jan van Dalfsen

  Business Manager @ING Customer Experience Center (ICEC)

 • Ik ben ontzettend blij ik door Onboard benaderd ben voor hun T-Mobile Masterclass werken in een T-Shop is veel meer dan “winkeltje spelen!”

  Marc Heijnen

  Portfolio Manager @T-Mobile Nederland

 • Nadat ik gereageerd had op een functie op de site van Onboard, ben ik gelijk door Myrthe Fontijn gebeld. We hebben een lang en leuk gesprek gevoerd. Helaas was de functie al vervuld, maar er is wel gekeken naar een mogelijke alternatief. Het was een verhelderend en prettig gesprek. Dit dankzij de motivatie en het enthousiasme van Myrthe.

  Jean Paolo Porzio

  Business Owner @MasterLevel.net

 • Het is erg fijn samenwerken met Onboard. Ze regelen en organiseren deze trajecten zeer strak. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Resultaat: 11 machinisten voor NS.

  Marcel Brandsen

  Technisch Manager @NPN Drukkers

 • Werven via On Board is even wennen. Ze zijn namelijk niet zoals anderen. Ze doen al het werk voor je. Na een grondige verdieping in onze organisatie zijn ze er meerdere malen (al enkele jaren achter elkaar) in geslaagd om goede werknemers voor ons te vinden. De kwaliteit van de kandidaten en de manier waarop "selectiedagen" worden uitgevoerd is fantastisch. Dit is naar ons idee ook voor een heel groot deel te danken aan de inzet en het enthousiasme van het team van On Board. Bedankt!

  Anita Bonder

  Group HR Manager @Hessing Supervers

 • Onboard heeft veel werk uit de handen genomen. Daarnaast leverde het mij een zeer kwalitatieve selectie op, waaruit we snel een ontzettend sterke kandidaat hebben kunnen werven. Het contact met Onboard was prettig, snel en adequaat. De totstandkoming van de vacature-omschrijving kostte iets meer tijd, maar ook dat is goed gekomen, getuige ook het enorme aantal kwalitatieve reacties en geselecteerde kandidaten.

  Nico Mulder

  Manager consumer marketing @Amsterdam Marketing

 • Patrick en Onboard hebben ons destijds geholpen met de werving van een grote groep mensen i.v.m. de opstart van een grote opdracht. Patrick en zijn mensen hebben d.m.v. creativiteit en out of the box denken laten zien de importantie voor ons als opdrachtgever te snappen. De samenwerking is dan ook soepel en erg prettig verlopen.

  Marcel Reith

  Areamanager @Securitas

 • Nadat ik gesolliciteerd had voor een baan via Onboard, ben ik uiteindelijk toch via dit bedrijf bij een andere vacature via hun terecht gekomen. Na een Skype gesprek en wat telefoontjes ben ik nu op de uitslag aan het wachten voor Solutions Consultant baan. Onboard heeft mij tot nu toe erg goed geholpen, met een leuke, enthousiaste, persoonlijke en ook een professionele aanpak. Hier mogen andere bedrijven een voorbeeld aan nemen!

  Marilyn Nuijten

  Yoga Instructrice @The Grey Yogi

 • Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking. Meedenken, snel handelen, strakke organisatie en uitvoering en bovenal gewoon menselijk. Onboard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het "body" geven van onze Service & Veiligheidsorganisatie. Mooie job en aan te bevelen!

  Frank Bontje

  Hoofd Security Operations Center @NS

 • "Echt leuk hoe jullie het doen wat betreft arbeidscommunicatie. Kunnen veel andere organisaties nog van leren, echt top!"

  Jantine de Boer

  Docent @Hogeschool Tio

 • Professioneel team, die er alles aan heeft gedaan mij te helpen aan een aanstelling bij SC Johnson. Goede feedback over de gesprekken gehad en eerlijke en duidelijke communicatie mogen ontvangen. Bedankt.

  Frank Wieringa

  Team Coach @SC Johnson

 • Super ervaring! Persoonlijke, betrokken en enthousiaste organisatie. Ze weten je erg goed voor te bereiden op de sollicitatie en selectie. Zeker voor een starter is deze begeleiding zeer prettig en leerzaam. Daarnaast gaat de communicatie gemakkelijk, efficiënt en snel. Mijn complimenten!

  Yvonne Spiero

  Senior Apple Solution Consultant @Apple

 • My experiences with Onboard date back to September 2011, when took part in the ING Internship Challenge. They provided ING with a structured and professional method of filtering out suitable interns, of which I was one.

  Max Willemse

  Chief Technology Staff Intern @ING

 • “Wij kwamen met Onboard in contact toen we vervanging zochten voor een zieke recruiter. De medewerkster (Laura Klitsy) van Onboard kwam bij ons in-house werken. Ze maakte snel en makkelijk contact met de business. Haar toegevoegde waarde was niet alleen het invullen van vacatures. Vanwege haar up-to-date kennis van de ontwikkelingen op het gebied van recruitment heeft ze ons ook veel nieuwe ideeën gegeven. “

  Kitty Althof

  Directeur P&O @VolkerWessels Telecom

 • Mijn telefoon ging een aantal dagen geleden, ik nam hem op en had een vriendelijke recruiter van OnBoard aan de lijn. Ze vroeg me of ik interesse had in de functie van Teamcoach bij SC Johnson. Gedurende het gesprek werd ik enthousiast en zo was mijn interesse voor deze functie onstaan. Ik kreeg wat info via de mail en ben gelijk gaan googelen en werd nog enthousiaster over het bedrijf en de functie. Een vervolg gesprek volgde later die week en ik kreeg gelijk de uitnodiging voor een Skype gesprek. Dmeer...it is ideaal, het is efficiënt voor beide partijen zo op deze manier en past ook goed in deze tijd. Het gesprek had een prettig verloop, het was duidelijk, de juiste vragen werden gesteld en er werd ook goed doorgevraagd op de antwoorden die ik had gegeven. Op de vragen die ik had kon de recruiter ook goed antwoord geven. De recruiters weten dan ook ruim voldoende over het bedrijf en de functie te vertellen. Aan het eind van het gesprek volgde de uitnodiging voor een vervolg gesprek en een rondleiding op de plant. Ik ben erg benieuwd naar het productieproces en naar de mensen die daar werken.

  Stefan de Jong

  Team Leader @Danone Nutricia Medical Nutrition

 • Op een zaterdag kwam ik een vacature van OnBoard tegen bij de MediaMarkt. Even op gesolliciteerd. Maandagochtend meteen een telefoontje gehad en maandagmiddag een sollicitatie met een recruiter van OnBoard! (dit kan gewoon via skype, dus je hoeft niet eens heen en weer te reizen). Woensdag had ik al een sollicitatie! Het ging zo snel dat ik woensdagmiddag zelfs direct terugkoppeling kreeg op mijn sollicitatie. Binnen 3 dagen alles geregeld! Echt een dikke vette pluim voor deze dames!

  Niels Groot

  Sales Promoter @Hama

 • Onboard recruiter Nicky is in korte tijd enorm van toegevoegde waarde geweest voor Securitas Aviation, Was vertrouwd de organisatie en zeer succesvol. Bedankt!

  Roelof Pauw

  HR Manager @Securitas Aviation

 • Ik ben erg te spreken over de manier waarop de selectieprocedure voor Solutions Consultant is opgebouwd. Ik ben bij iedere stap van het proces uitstekend begeleid door Birgitta Groenendijk die erg deskundig advies wist te geven over het proces waarin ik terecht gekomen was. Ik dank het succesvol doorlopen van de selectieprocedure dan ook zeker mede aan de uitstekende hulp die ik van haar heb gehad. Ik heb niks dan lof over de oprechte interesse en enthousiasme die er getoond werd voor iedere stap meer...die ik succesvol doorlopen had. Al met al is de recruitment van Onboard van dusdanige kwaliteit dat ik het aan iedereen wil aanraden en ook aan ga raden!

  Henri Schennink

  Senior Solutions Consultant @Apple

 • Met Onboard heb ik mogen samen werken in verschillende disciplines: Ooit zelf geworven door Onboard voor een startersfunctie en na mijn doorgroei als klant/opdrachtgever veelvuldig samengewerkt met Onboard voor het werven en selecteren van accountmanagers B2B. Alle clichés gaan op voor deze samenwerking: Professionele, attractieve, adequate en efficiente manier van recruiten. Werken met Onboard is letterlijk werk uit handen geven en kwaliteit ervoor krijgen. In het bijzonder met Birgitta Groenendmeer...ijk. Zeer aan te bevelen.

  Anwar Hussainali

  Direct Sales Manager @Sonos, Inc.

 • Ik ervaar de samenwerking met onboard als erg professioneel maar ook heel informeel. Ze zitten er boven op en zorgen dat alles goed geregeld is, zowel voor het personeel als de klant.

  Roenie Willems van Beveren

  Sales Manager @Media Markt

 • Het DNA, het bloed en de genen van elke On Board medewerker, is doorslaggevend geweest bij de succesvolle realisatie van diverse werving- en selectietrajecten. Het ging daarbij om honderden vacatures in het hart van de dienstverlening van NS, namelijk conducteurs, machinisten, service trainees en veiligheidmedewerkers, in een korte projecten en in een moeilijke arbeidsmarkt. Van elke leveranciers verwacht je focus op de klant, maar als opdrachtgever heb ik daadwerkelijk gecommitteerd zijn ervaren. Vmeer...an elke leverancier verwacht je focus op het eindresultaat, maar als projectleider heb ik daadwerkelijk ondernemerschap, met risico’s nemen, lef en creativiteit uiten, nieuwe concepten ontwikkelen, allemaal ervaren. Van elke leverancier verwacht je dat ‘ie tot het uiterste gaat, maar als professional heb ik in iedere medewerker op het project een bevlogenheid gezien waarbij je weet dat het alleen maar succesvol gaat eindigen!

  Alletta Schreuder

  Proces manager @BAM Bouw en Techniek

 • Via Onboard ben ik binnengerold bij T-mobile. Maar voordat het zover was heb ik een selectieprocedure doorlopen die mij zeer goed is bevallen. Na het voeren van diverse gesprekken met zowel Onboard als de Shopmanager heb ik goede feedback en de nodige tips ontvangen om te kunnen starten bij T-mobile. Ik vond de samenwerking zeer prettig, vanwege de betrokkenheid gedurende de sollicitatieprocedure. Anne Crijns, hartelijk bedankt voor de goede begeleiding en alle moeite.

  Marvin Heidendael

  Ontwerper @Geonius Infra

 • Dank voor de in-house training. Van de deelnemers kreeg ik veel positieve reacties terug. Jouw manier van lesopbouw met veel praktische opdrachten werd zeer gewaardeerd.

  Monique Amse

  Directeur @MediaSTAGES en @MediaRECRUITMENT

 • Onboard helpt je enorm bij de werving van nieuw talent. Bij de organisatie van de Internship Challenge kon je je als manager concentreren op de kandidaten, omdat je wist dat de organisatie in goede handen was bij Onboard. Doordat zij daarnaast ook met een kritische blik naar de kandidaten kijken, voel je je gesterkt in je uiteindelijke besluit.

  Sander van Hoeve

  Service Improvement Manager @ABN AMRO Bank N.V.

 • Als HR manager van ABN AMRO ontving ik onvoldoende kwaliteit in kandidatenaanbod voor een veel voorkomende vacature van onze vaste leveranciers. Ik belde Patrick, vertelde hem waar hij informatie over deze vacature kon vinden en had binnen drie dagen een concreet voorstel van hem. Sindsdien had ik maandelijks een W&S dag samen met Onboard waarop ik me verheugde i.p.v. iedere week tussen de bedrijven door een aantal sollicitatiegesprekken die me veel tijd en energie kosten. Zo kan het dus ook!

  Nicole Loeffen

  HR Manager @ABN AMRO

 • De recruiters van Onboard vonden mijn cv op monsterboard en konden direct linken leggen naar een nog in te vullen functie van Shop Manager bij T-Mobile. Ik werd benaderd en wat volgde was een duidelijke procedure met snelle acties, iets wat ik bijzonder waardeer. De gesprekken (telefonisch en via Skype) waren positief en voor beide partijen verhelderend. En bijzonder belangrijk, het was goed ingeschat dat er een klik zou zijn tussen opdrachtgever en kandidaat. Onboard bedankt voor het benaderen, begemeer...leiden en informeren!

  Erik Kuiper

  Shop Manager @T-Mobile

 • During the ING Challenge, a campaign to find and hire the best interns for ING I worked a couple of times with Onboard. Their approach and especially the way they use social media was very effective. I would recommend them to everybody who is looking for a creative partner in getting the best candidates in!

  Angelique Plugge

  Innovation Driver @ING

 • Het is prettig samenwerken met Onboard. De lijnen zijn kort en er is een goede interactie. Op naar het volgende project!

  Gerry Koekkoek

  Procesmanager @PostNL

 • Birgitta Groenendijk heeft mij geïnterviewd via Skype voor een functie als Procesmanager / Teamcoach. Ik heb dit gesprek ervaren als zeer open en professioneel. Birgitta stelt gerichte vragen en maakt hiervan aantekeningen, en er is genoeg ruimte om antwoord te geven maar ook om vragen te stellen. Verder geeft Birgitta een duidelijk beeld van de functie en van het bedrijf op een enthousiaste wijze. Tenslotte geeft ze een duidelijk beeld hoe de sollicitatieprocedure verder zal gaan verlopen.

  Stefan Kets

  Production Manager @Mimaki Europe B.V.

 • "Onboard is een organisatie die weet wat de klant wil. Een uitstekende en professionele samenwerking waardoor er snel geleverd werd. Meedenken en een strakke organisatie waardoor er in een korte tijd vier Accountmanagers zijn gestart bij H&R Automatisering. Top!"

  Rob van Rooij

  DGA @H&R Automatisering

Recente publicaties op Linkedin

Het liep storm bij de presentatie op de Carrierebeurs!!! Het zwaailicht sprong constant aan bij elke

Naar artikel

Groot succes! Op safari in Amsterdam met Incentro en een boot vol kandidaten voor een bijzondere mee

Naar artikel

Annemarie Planting & Patrick Groot van Onboard geven in 60 minuten een spetterende presentatie op "D

Naar artikel
Bel Onboard Bel mij terug Chat met Onboard

Bel mij terug